Implanty - podstawowe informacje

Czym jest Implant?

Porównanie zęba naturalnego i sztucznego implantu

Porównanie zęba naturalnego i sztucznego implantu

Implant zęba, czyli wszczep śródkostny, to odpowiednik korzenia zęba, który wprowadzany jest do kości szczęki lub żuchwy w miejscu brakującego uzębienia. Implant jest niewielką, biokompatybilną – tytanową śrubą o średnicy ok. 3 – 6 mm i długości ok. 6 – 21 mm. Implant jest filarem dla uzupełnień implantoprotetycznych – koron lub mostów, jak również może pełnić funkcję stabilizatora protezy.

Zapisz

Zapisz

Nowoczesna implantologia

Implantologia to dziedzina stomatologii, która dynamicznie rozwija się od kilkunastu lat. Dzięki postępowi technologicznemu możliwe stało się odtworzenie braków zębowych za pomocą implantów stomatologicznych. Zastosowanie wszczepów śródkostnych może skutecznie i trwale poprawić komfort życia pacjentów cierpiących na braki w uzębieniu lub bezzębie.

Implanty zębów, nie tylko dają możliwość odtworzenia naturalnego wyglądu uzębienia, ale także z powodzeniem przywracają funkcje brakujących zębów takie jak żucie czy artykulacja. Walory praktyczne i estetyczne implantów sprawiają, że coraz więcej pacjentów decyduje się na zabieg.

Implanty

W związku z rozwojem implantologii na rynku pojawia się coraz więcej systemów implantologicznych. W naszej klinice stosujemy z powodzeniem implanty firmy, będącej jedną z najbardziej znanych i cenionych marek na świecie. Implanty zębów objęte są dożywotnią gwarancją.

Zapisz

Zapisz

Wskazania do stosowania implantów stomatologicznych

Implantologia oferuje wiele rozwiązań umożliwiających odbudowę:

 • braku pojedynczego zęba
 • braku kilku zębów
 • bezzębia
 • uszkodzonego (nierokującego) zęba

Implanty zębów – Zalety

 • Implanty zębów dzięki stymulacji tkanki kostnej, minimalizują utratę kości, która ma miejsce po usunięciu zębów.
 • Implanty eliminują konieczność szlifowania zębów sąsiadujących z luką, która jest wymagana przy stosowaniu konwencjonalnych mostów protetycznych. Ma to szczególne znaczenie gdy zęby filarowe są zupełnie zdrowe, gdyż łączy się z preparacją niezniszczonych tkanek – szkliwa, a tym samym osłabieniem ich struktury.
 • Implanty dają możliwość odbudowy braków pracą stałą. Pacjent może zrezygnować z niekomfortowej protezy ruchomej (wyciąganej), a tym samym poprawić komfort codziennych czynności takich jak: spożywanie posiłków czy mówienie.
 • Implant może służyć do końca życia pacjenta pod warunkiem prawidłowej pielęgnacji i higieny jamy ustnej.

Przebieg leczenia implantologicznego

Planowanie leczenia

W celu zaplanowania leczenia implanto – protetycznego konieczne jest przeprowadzenie dokładnej diagnostyki. Opiera się ona o wywiad ogólnomedyczny – pacjent proszony jest o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia – i badanie wewnątrzustne. Następnie przeprowadzona zostaje diagnostyka dodatkowa w postaci badań radiologicznych takich jak:

 • zdjęcie przeglądowe jamy ustnej –  pantomograficzne (PNX)
 • tomografia komputerowa (CT)

Po  zebraniu danych z wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i badań dodatkowych lekarz stomatolog dobiera najodpowiedniejszą dla pacjenta formę leczenia implantologicznego i przedstawia plan zabiegów.

ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM IMPLANTACJI

ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM IMPLANTACJI ZĘBÓW

Czas trwania leczenia

Implanty zębów – Etapy leczenia

Leczenie implantologiczne jest procesem wieloetapowym, którego długość uzależniona jest od przypadku klinicznego. Standardowo przebiega ono według schematu:

 • Pierwszym etapem jest umieszczenie implantu w kości. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym lub w sedacji, a tym samym jest bezbolesny. Czas zabiegu to średnio 30 minut na wszczep.
 • Po około 2 tygodniach usuwane są szwy, którymi była zabezpieczona operowana okolica implantu.
 • Kolejny etap to faza gojenia i łączenia wszczepu z kością – tzw. osteointegracja. Trwa ona 2-3 miesiące w żuchwie i 4-6 miesięcy w szczęce. Zabiegi dodatkowe takie jak regeneracja kości wydłużają czas wgajania implantów.
 • Po kontroli radiologicznej i stwierdzeniu prawidłowej integracji wszczepu zakłada się do niego śrubę gojącą – jest to element kształtujący dziąsło wokół implantu. Zabieg ten nazywany jest odsłonięciem implantu i przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym.
 • Po około 2 tygodniach od odsłonięcia można przystąpić do etapu protetycznego, w którym przygotowywany jest łącznik i odbudowa protetyczna. Przygotowanie pracy ostatecznej trwa około 2 tygodni.

STANDARDOWY PRZEBIEG PROCESU WCZEPIENIA IMPLANTU ZĘBA

STANDARDOWY PRZEBIEG PROCESU IMPLANTACJI STOMATOLOGICZNEJ

Na każdym z wyżej opisanych etapów brak zęba może być zaopatrzony pracą tymczasową (prowizorium), której forma uzależniona jest od warunków anatomicznych. Praca taka pełni funkcję estetyczną i pozwala pacjentowi komfortowo przejść wszystkie etapy leczenia do czasu odbudowy ostatecznej.

 

Stosowane rozwiązania

Rodzaje implantacji zębów

Ze względu na złożoność leczenia implantologicznego wyżej opisany schemat może ulegać modyfikacjom:

 • Głównym utrudnieniem w zabiegach z wykorzystaniem wszczepów jest niewystarczająca ilość kości. Wymagane są wtedy zabiegi dodatkowe, które przygotowują pacjenta do leczenia – tak zwana regeneracja kości, a tym samym czas leczenia może się wydłużać. W takich sytuacjach mówimy o implantacji odroczonej, gdyż konieczne jest odczekanie okresu gojenia kości przed wprowadzeniem implantu zęba.

W przypadku dobrych warunków anatomicznych część procedur implantacji można łączyć, a tym samym skrócić czas leczenia implantologicznego np. wprowadzić wszczep od razu w momencie usunięcia zęba – implantacja natychmiastowa, lub gdy implant uzyskał dobrą stabilizację, można zabezpieczyć go od razu śrubą gojącą.

Zabiegi towarzyszące implantom zębów

Odbudowa kostna

Odbudowa kostna

Naturalnym procesem po utracie zęba jest zanik kości w miejscu ekstrakcji. Stopnień zaawansowania tego procesu może wymagać procedur dodatkowych przy wprowadzaniu wszczepu, aby zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe powodzenie leczenia implantologicznego.

Ubytki kostne przez długi czas były poważnym problemem, który utrudniał, bądź uniemożliwiał leczenie z wykorzystaniem implantów. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem biotechnologii możliwe stało się odbudowywanie kości, zarówno w obrębie górnej, jak i dolnej szczęki. Powiększenie objętości tkanki kostnej jest rozwiązaniem, które musi zostać przeprowadzone by mogło dojść do wprowadzenia implantów stomatologicznych i odtworzenia uzębienia. Odbudowa tkanek kostnych jest wskazana w przypadku:

 • zaniku kości po ekstrakcji zębów
 • wieloletniego noszenia protez ruchomych
 • osteoporozy starczej i pomenopauzowej
 • uwarunkowań genetycznych
 • zaburzeń gospodarki wapniowo–fosforanowej

Przed podjęciem leczenia z wykorzystaniem implantów zębowych należy określić poziom zaawansowania zaniku kostnego pacjenta. W tym celu przeprowadza się diagnostykę radiologiczną – najczęściej wykonuje się badanie tomograficzne (CT), które pozwala ocenić strukturę kostna w trzech wymiarach. U pacjentów spotykamy 3 typy zaników:

 • ubytek kości na wysokość – zanik pionowy
 • ubytek kości na szerokość – zanik poziomy
 • ubytek łączony – zanik mieszany

implanty zębowe kraków

Regeneracja kości w odniesieniu do rodzaju ubytku kostnego

Typ zaniku, który stwierdzony jest u pacjentka decyduje o metodzie i wielkości regeneracji. Ogólnie zabieg odbudowy kostnej polega na zwiększeniu ilości tkanki kostnej poprzez wprowadzenie w miejscu jej zaniku specjalnego materiału kościozastępczego, a następnie zabezpieczeniu go błoną zaporową. Może być on pochodzenia własnego (autogenny przeszczep najczęściej w postaci wiórów kostnych) lub zewnętrznego (specjalne biomateriały pochodzenia mineralnego lub odzwierzęcego). W Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Cichoń stosujemy, dobrze przyswajane przez organizm ludzki, naturalne materiały pochodzące z tkanki kostnej pacjentka lub odzwierzęce – najczęściej bydlęce.

implanty kraków gdzie najlepiej implanty zębów kraków

 

Przebieg leczenia implantoprotetycznego wraz z odbudową kości

Zapisz

Zapisz

Podniesienie dna zatoki

Sinus lift – podniesienie dna zatoki szczękowej

Specjalną odmianą regeneracji kości jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej tzw. Sinus Lift. Jest to procedura polegająca na odtwarzaniu odpowiedniego wymiaru zanikłego wyrostka w odcinku bocznym w szczęce, gdzie znajduje się naturalna przestrzeń, która może być wykorzystana w celu tworzenia „nowej kości”. Dzięki zabiegowi nie dopuszcza się do sytuacji, w której imitujące korzenie zębów zakończenia implantów dochodziłyby do zatoki. Implanty zyskują dzięki temu nowe, stabilne podłoże. Rozwój stomatologii, w tym możliwość wykonywania zabiegu Sinus Lift, stwarza szansę dla pacjentów, którzy w wyniku długotrwałego braku zębów utracili kość i nie mogą poddać się zabiegowi implantacji zęba ze względu na „obniżoną” zatokę szczękową.

Istnieją dwa sposoby wykonywania zabiegu podnoszenia zatoki szczękowej:

 • Podniesienie dna zatoki metodą otwartą: polega na wykonaniu przez chirurga otworu bocznego w wyrostku zębodołowym szczęki i wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową dna zatoki. Metodę tę stosuje się w przypadku, gdy grubość kości wynosi mniej niż 6 mm. Stosuje się ją częściej, ponieważ daje możliwość podniesienia zatoki o około 5-8 mm więcej niż przy metodzie zamkniętej. Warto wspomnieć, że jest to bardziej inwazyjne rozwiązanie.

Podniesienie dna zatoki - implanty cichoń kraków

 • Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą: stosowany w przypadku potrzeby nieznacznego podniesienia zatoki (maksymalnie 3 mm). Metoda polega na podniesieniu błony śluzowej i wypełnieniu powstałej przestrzeni materiałem kościozastępczym. Podczas zabiegu nie zostaje otwarte dno zatoki, dlatego proces gojenia przebiega szybciej niż w przypadku zastosowania metody otwartej.

O zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu metodą otwartą lub zamkniętą decyduje lekarz stomatolog w oparciu o zdjęcie pantomograficzne i tomografię komputerową.

Zapisz

Zapisz

ZALECENIA PO ZABIEGU IMPLANTACJI

ZALECENIA PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA IMPLANTU

Czego odradza się po zabiegu implantów zębów

Zapisz

Zapisz

Najczęściej zadawane pytania

Czy fluor jest bezpieczny?

Fluor jest pierwiastkiem toksycznym jednak tylko w bardzo dużych ilościach. Dawki zawarte w pastach do zębów oraz lakierach fluorkowych stosowane zgodnie z zaleceniami są w zupełności bezpieczne.

Czy zęby mleczne mają nerwy?

Zęby mleczne są tak samo unerwione jak zęby stałe.

Czy możliwe jest przeprowadzenie leczenia implantologicznego u każdego pacjenta?

Leczenie implantologiczne możemy przeprowadzić nawet w bardzo trudnych przypadkach anatomicznych. Jednak decyzja czy w danym przypadku leczenie z wykorzystaniem implantów będzie zasadne zawsze poparta jest wywiadem lekarskim oraz badaniami diagnostycznymi.

W przypadku takich chorób jak: cukrzyca, zaawansowana osteoporoza, choroby stawów lub układu krążenia wskazane są dodatkowe konsultacje. Za główne przeciwwskazanie do wprowadzenia implantu uważa się brak odpowiedniej higieny jamy ustnej.

Jak długa jest gwarancja na implant zęba?

Implanty zębowe wprowadzane w Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej objęte są dożywotnią gwarancją, jednak aby jej nie stracić niezbędne są systematyczne badania kontrolne oraz regularna higienizacja jamy ustnej.

Dlaczego niektórzy potrzebują implantów stomatologicznych? Czy istnieje skuteczna profilaktyka?

Prawidłowa higiena jamy ustnej oraz regularne przeglądy stomatologiczne pozwalają zachować naturalne zęby w dobrym stanie jak najdłużej, unikając tym samym konieczności zastąpienia ich implantami zębowymi. Ponadto o wskazaniach do wszczepienia implantów decydują czynniki niezależne od nas, takie jak: wypadki, nieprawidłowy rozrost szczęki i żuchwy.

Słyszałam, że implanty zębów są lepszym rozwiązaniem, niż proteza ruchoma. Czy to prawda?

Zdecydowanie. Implant zęba integruje się z kością, zastępuje naturalny korzeń zęba, zapewniając pacjentowi maksimum komfortu. Protezy zębowe nie oparte na implantach są ruchome, co wpływa na ich mniejszą stabilność. W dodatku siły nacisku, które towarzyszą żuciu przenoszone są na protezę zęba, a następnie na dziąsło, co może powodować zanik kości. Dla większego komfortu oraz w celu uniknięcia zaniku kości warto zdecydować się na implanty stomatologiczne.

Jakie implanty zębów są najlepsze? Czym implanty różnią się między sobą?

Implantologia jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii, w związku z czym na rynku dostępnych jest wiele systemów implantologicznych. W Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Cichoń wszczepiamy implanty zębów światowej klasy. Implanty wykonane są z biozgodnego materiału jakim jest tytan.  Implanty różnią się między sobą grubością, długością oraz kształtem.

Dlaczego implanty zębów uznawane są za lepsze rozwiązanie w przypadku braku zębów niż proteza ruchoma?

Rzeczywiście, implanty zębów są lepszym rozwiązaniem niż proteza. Wszystkie siły towarzyszące żuciu pokarmów przenoszone są na korony naszych zębów, a następnie na ich korzenie. Implant zęba wkręcany jest w kość, z którą świetnie się integruje i dzięki temu w 100% zastępuje naturalny korzeń. W przypadku stosowania protez zębowych, mamy dużo mniejszy komfort. Przede wszystkim proteza jest ruchoma i dlatego nigdy nie będzie tak stabilnie osadzona jak praca na implantach.
Zalety implantów zębowych:
• implanty zapewniają mocną i stabilną podstawę dla sztucznych zębów, które wyglądają, zapewniają odczucia i funkcjonują tak jak prawdziwe zęby
• implanty pomagają zapewnić atrakcyjny i estetyczny  uśmiech, a także zachować kształt twarzy (stymulują tkankę kostną i dziąsła)
• implanty pomagają zachować zdrowy stan sąsiednich zębów dzięki wyeliminowaniu użycia klamry i konieczności szlifowania sąsiednich zębów w celu uzyskania podparcia pod most czy protezę zębową.

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie z wykorzystaniem implantów?

Implanty zębów to najlepszy sposób na uzupełnienie braków zębowych. Dzięki implantom pacjenci odzyskują nowy ząb pozwalający normalnie funkcjonować: uśmiechać się, przeżuwać czy gryźć. Implant zęba uzupełnia także lukę między zdrowymi zębami zapobiegając ich przesuwaniu. Ponadto leczenie implantologiczne pozwala uniknąć zniekształcenia twarzy spowodowanego brakami zębowymi.

Czy to prawda, że powinno się jak najszybciej uzupełnić implantem brakujący ząb?

Tak, to prawda. Miejsce po usuniętym zębie określane jest jako „destrukcyjna luka”, bowiem w momencie utraty zębów dochodzi do zachwiania rozkładu sił zwarciowych wzdłuż łuków zębowych. Rozpoczyna się destrukcyjny proces, który może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje:
– na skutek przechylenia zębów w kierunku luki między zębami powstają przerwy – nieestetyczne diastemy, sprzyjające stanom zapalnym dziąsła
– podczas żucia pokarmów wyzwalają się siły, które powodują przekrzywianie się zębów w kierunku luki, czego efektem jest zaburzenie symetrii uśmiechu
– w miejscu po usuniętym zębie zanika kość, a kolejnym etapem tego procesu jest zanik dziąsła, który może znacznie utrudniać wykonanie satysfakcjonującego estetycznie uzupełnienia protetycznego
– zęby, na skutek braku kontaktu z sąsiednim, utraconym zębem, systematycznie przesuwają się, co może prowadzić do ich przeciążenia (węzeł urazowy), rozchwiania, a w skrajnych przypadkach nawet do konieczności usunięcia
– przemieszczanie się zębów prowadzi do powstania nieprawidłowego zgryzu, którego konsekwencją mogą być zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym

Jaki sposób jest najlepszy na uzupełnienie brakującego zęba?

Jednym z najlepszych sposobów uzupełnienia braków zębowych jest odbudowa implantoprotetyczna w postaci koron lub mostów na implantach. Zaletą uzupełniania braków zębowych z zastosowaniem implantów jest m.in. brak konieczności szlifowania zębów sąsiadujących z luką. Ponadto implantacja zapobiega zanikowi kości w miejscu braku zęba.

Czy istnieją specjalne zalecenia, do których powinienem stosować się po zabiegu odbudowy tkanki kostnej?

Przez godzinę po zabiegu pacjent powinien zagryzać opatrunek chirurgiczny. W razie bólu warto skorzystać z leków przeciwbólowych, pomocne mogą okazać się również zimne okłady. Po zabiegu przez kilka dni należy zrezygnować z przyjmowania twardych lub ciepłych posiłków oraz ograniczyć aktywność fizyczną. Przez pierwsze trzy dni prosimy omijać okolicę wszczepu w trakcie szczotkowania, aby nie dopuścić do powstania podrażnień.

Czy zawsze można odbudować kość?

Regeneracja kostna nie zawsze jest możliwa. Lekarz stomatolog po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego oraz przestudiowaniu wyników badań diagnostycznych ocenia czy pacjent kwalifikuje się do zabiegu.

Czy zabieg odbudowy tkanki kostnej jest zawsze połączony z implantacją?

W zależności od stopnia zaawansowania zaników kostnych u pacjenta regeneracja kości może być przeprowadzona podczas osobnego zabiegu przed wprowadzeniem implantów zębowych lub w trakcie samego zabiegu implantacji. Jeśli zanik kostny jest znaczny, sterowaną regenerację kości wykonuje się na kilka miesięcy przed wszczepieniem implantów.

 

 

Czy biomateriały są bezpieczne?

Stosowane w naszej klinice biomateriały są całkowicie bezpieczne. Liczne publikacje naukowe dowodzą, że materiały tego typu są doskonale tolerowane przez organizm ludzki. O ich niezawodności świadczy fakt, że skorzystało z nich już 3,5 mln ludzi.

Czy w przypadku zabiegu Sinus Lift można mówić o skutecznej profilaktyce?

Osoby, które miały usunięty ząb, powinny jak najszybciej zastąpić brakujący korzeń implantem zębowym, zażegnując tym samym ryzyko zaniku kości.

Po jakim czasie od wykonania zabiegu Sinus Lift zostaną wprowadzone implanty zębów?

Implanty zębów wprowadzane są zazwyczaj od 3 do 9 miesięcy od zabiegu Sinus Lift, gdyż tyle trwa pełna regeneracja kości. Czasami, by uniknąć dwóch operacji, jeśli są ku temu odpowiednie warunki, implanty zęba wprowadza się już podczas zabiegu Sinus Lift.

Czy zabieg Sinus Lift przeprowadzany jest pod narkozą?

Zabieg Sinus Lift nie wymaga narkozy ani hospitalizacji.

Każdy pacjent planujący implantację musi poddać się zabiegowi ponoszenia dna zatoki szczękowej?

U co piątej osoby decydującej się na wprowadzenie implantu zęba, zabieg Sinus Lift jest konieczny. Podczas wizyty lekarz stomatolog oceni, czy zabieg jest niezbędny i czy można go przeprowadzić.