Stomatologia Bartosz Cichoń przetwarza powierzone jej dane wyłącznie w celu
realizacji prowadzonej działalności stomatologicznej i zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe naszych klientów nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani
wymieniane w celach marketingowych, a podmioty zewnętrzne, które mają do nich
dostęp wykorzystują je tylko do świadczenia naszych usług lub do spełnienia
naszych obowiązków ustawowych.

Stomatologia Bartosz Cichoń jako administrator danych osobowych klientów
zapewnia odpowiedni poziom ich zabezpieczenia w systemach informatycznych oraz
papierowych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych
i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym
przetwarzaniem lub utratą.

Nad poprawnością wdrożonych procedur oraz stosowanych środków zabezpieczeń
czuwa Inspektor Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795
400 638. Klienci korzystający z naszych usług mają prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem że dane nie są już
niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania), prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z naszych usług.